Trustpilot

U kunt ons ook volgen op

Telefoon:

06 82548300

E-mail:

trainingen@speelsehond.nl

Adres:

Speelsehond

p/a Cannenburg 45

2135 CD Hoofddorp

Contacten

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen

 

1) Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle

   privé cursussen/training en alle diensten van de gezondheidsadviseur.

2) Alle overeenkomsten met de hondenschool en dier gezondheidsadviseur (hierna te noemen Speelsehond).

3) Speelsehond houd zich bezig met gehoorzaamheidscursussen voor honden, trainingen voor honden en gezondheidsadviseur voor honden (alternatieve geneeskunde).

4) Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en  uitdrukkelijk tussen Speelsehond en de cursist/cliënt zijn overeengekomen.

5) Met het invullen van en verzenden van het inschrijfformulier gaat u akkoord met algemene voorwaarden van Speelsehond.

 

Artikel 2 Cursus/training

 

1) Cursisten zijn zij die een overeenkomst aangaan met Speelsehond.

2) Bij de eerste les dient cursist het entingsboekje/dierenpaspoort betreffende de entingen van de hond te overleggen.

3) Toezeggingen van personeelsleden van de hondenschool zijn slechts bindend indien de eigenaar deze  achteraf schriftelijk heeft bekrachtigd

4) Inschrijving middels een inschrijfformulier op de hondenschool dan wel via de website of telefonisch,indien cursist alle persoonlijke gegevens en de gegevens van de hond heeft opgegeven,verplicht cursist tot betaling van het verschuldigde cursusgeld.

5) De cursist ontvangt na aanmelding een bevestiging van de inschrijving.

6) De cursist ontvangt na mondeling afspraak een bevestiging van de gemaakte afspraak.

7) Cursisten dienen op tijd te komen.

8) Honden zijn op het terrein van Speelsehond ten alle tijden aan de lijn.

9) Speelsehond heeft het recht cursisten de cursus te weigeren als:

a) de cursus niet betaald is

b) de cursist gebruik maakt van correctieve middelen zoals slipketting, prikband,stroomband of fysiek geweld in de omgang,opvoeding en training van de hond.

10) Indien door ziekte van cursist of de hond of door overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd zal na een geldige reden het cursusgeld naar ratio worden gerestitueerd na aftrek van administratie kosten.

    hiervoor kunt voor een geldige reden een dokters verklaring of een dierenarts verklaring  overleggen.

    Cursist kan er ook voor kiezen om de cursus op een later te bepalen moment te hervatten, dit in overleg en met overeenkomst van Speelsehond.

11) Inhaal lessen zijn in geval van ziekte of omstandigheden van overmacht mogelijk. De datum en tijden van  deze inhaal lessen worden in overleg met Speelsehond en naar mogelijkheden van Speelsehond ingepast.

12) Indien door ziekte of overmacht van Speelsehond lessen uitvallen, worden deze altijd ingehaald, in overleg met Speelsehond en naar de mogelijkheden van Speelsehond en cursist.

13) De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist, Speelsehond kan niet aansprakelijk worden  gesteld voor verlies, diefstal, letsel, opgelopen op het terrein van Speelsehond

14) Speelsehond is gesloten op de herkende officiële feestdagen

 

Artikel 3 Betalingsvoorwaarden

 

1) Alle door Speelsehond opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

2) De prijzen gelden voor de in de overeenkomst met name genoemde cursussen en of diensten van de diergezondheidsadviseur.

3) De factuur zal door de cursist worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde   betalingstermijn van 14 dagen.

4) De cursist dient het cursusgeld altijd via de factuur per bank of via paypal te voldoen,voor aanvang van de cursus. Pas na ontvangst van het cursusgeld is de inschrijving definitief.

   De factuur wordt naar de door de cursist opgegeven email adres gestuurd.

5) Indien cursist het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt,is cursist van  rechtswege in verzuim en zal cursist, onverminderd haar overige verplichtingen, over het openstaande  bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.

6) Kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de cursist.

 

Artikel 4 Annulering

 

1) Annulering voor een cursus/training kan alleen via een schriftelijk schrijven of door middel van een email.

2) Annuleren van de cursus/training is mogelijk tot 4 dagen voor aanvang van de cursus. Betaalde  cursusgelden zullen dan met aftrek van € 35,00 administratiekosten worden gerestitueerd.

   Bij annuleren na 4 dagen voor aanvang van de cursus zal er geen cursusgeld worden gerestitueerd.

3) Afspraken dienen minstens 48 uur van tevoren te worden geannuleerd.

4) Bij annuleren van een afspraak minder dan 48 uur van tevoren wordt er 50% van de kosten van het cursusgeld in rekening gebracht.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 

1) De cursist dient een W.A verzekering te hebben afgesloten waarin ook de hond is opgenomen.

2) De cursist is ten tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar hond. Door toegebrachte schade door de hond aan personen, dieren, natuur, materiaal, voertuigen, ect is Speelsehond op geen enkele wijze  aansprakelijk.

3) Speelsehond is niet aansprakelijk voor iedere vorm van letsel aan de hond van de cursist, zelf dan wel  bij personen behorende of niet behorende bij de cursist opgelopen tijdens de training.

4) Speelsehond is niet aansprakelijk voor schade aan kleding of personen behorende of niet behorende bij cursist opgelopen tijdens de training

 

Artikel 6 Reglement van orde

 

1) Cursist dient op tijd te komen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de cursus. Bij verhindering dient de  cursist Speelsehond zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 48 uur voor aanvang van de les op de hoogte te stellen.

2) Honden dienen voor aanvang van de cursus te zijn uitgelaten. Indien de hond zijn behoefte doet op het terrein dan dient cursist dit zelf op te ruimen.

3) De honden zijn ten alle tijden op het terrein van Speelsehond aan de lijn.

4) Cursist dient deugdelijk gekleed te zijn. De kleding is afgestemd op het trainen van honden.

5) Uw hond dient gezond te zijn. Uw hond dient zijn jaarlijkse entingen te hebben gehad ( cocktail, weill, parvo, kennelhoest).

6) Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen teken, vlooien en wormen.

7) Als uw hond loops of ziek is dient de cursist overleg te plegen met Speelsehond alvorens

   hij/zij op de les verschijnt. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen Speelsehond en cursist dient voor rekening van de cursist overleg gepleegd te worden met de dierenarts van cursist.

8) In overleg met Speelsehond is het toegestaan dat cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico. Deze personen dienen zich aan te passen aan boven genoemde gedragsregels en   aanwijzingen van de instructeur/gedragstherapeut van Speelsehond.